Hemtopia

Små fastigheter med stora ambitioner

Ordningsregler

Både upplåtaren av och nyttjanderättsinnehavaren till en hyresrätt har flera författningar som dessa måste följa. Den mest omfattande lagen är jordabalken (JB) där även de flesta reglerna återfinns. Utöver jordabalken finns flera mindre omfattande lagar som reglerar hyresrätten.

Boende Regler

 • inte störa dina grannar med ljud från musik, hantverkare eller annat mellan kl. 22:00 och 07:00. Tänk på att gamla hus är lyhörda.
 • Tvättmaskinen får endast användas mellan 07:00 och 21:00
 • ha tillsyn över eventuella husdjur så att dessa inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller utrymmen i huset. Husdjuren får heller inte springa lösa eller orsaka störande ljud.
 • Förbjudet att sätta upp egna namnskyltar eller dylikt på såväl lägenhetsdörr som ytterdörr.
 • Vid tillställningar på gården tillse att man inte förorsakar störningar för kringboende.
 • Grillning med kol eller gasol är endast tillåten på gården och grillen ska minst placeras 3 meter ut från huset på gräsmatta för att minimera brandrisken. För att minimera os och brandrisk rekommenderar vi att man inte använder tändvätska som dessutom är miljö- och hälsofarligt. Eltändare är ett säkrare och miljövänligare alternativ.
 • På balkonger och altaner får enbart elgrill användas. Lämna aldrig grillen obevakad, ha vatten till hands när du grillar och se att efter grillning måste glödande kol släckas korrekt och aldrig placeras i annat än plåtbehållare.
 • Att inte utan särskilt tillstånd från hyresvärd sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser, studsmattor eller dylikt.
 • Där det är applicerbart Ansvara för att Soptunnan ställs ut dagen innan det är tömning, samordning och turordning sköts på egen hand.
 • All rökning inomhus i fastigheten är förbjuden.
 • Ingen rökning får ske i direkt anslutning till fastighetens ingång enligt lag.
 • Personliga tillhörigheter får endast förvaras på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras

Enligt hyreslagstiftningen har en hyresgäst långtgående rättigheter men även vissa skyldigheter.

Det handlar bl.a. om att visa sådan hänsyn till grannarna att dessa inte blir störda. Man måste alltid sköta sitt boende så att man “iakttar sundhet, ordning och gott skick” – säger lagen.
Som boende skall man också se till att övriga hushållsmedlemmar, gäster m.fl. följer de ordningsregler som finns. Det innebär att även sådant som inte nämns här kan medföra att man stör sina grannar på ett otillåtet sätt eller på annat sätt missköter sitt boende.
 • Konflikter mellan boende löses i första hand de berörda boende emellan, i andra hand genom hänvändelse till fastighetsägaren.
 • I källare får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras.
 • Ingen lägenhet får överlåtas i andrahand eller på annat sätt hemstadgas av andra förutom av dem som undertecknat hyresavtal.
 • Vi som hyresvärd går aldrig in i lägenhet utan att be om tillåtelse först, om inte lagen kräver så eller fara för person eller fastighet är av uppenbar karaktär.
 • Max storlek på akvarium är 60 liter.
 • Det är fastighetsägarens ansvar att se till att lägenheterna utrustas med en fungerande brandvarnare. Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar.
 • Du får inte göra ändringar i lägenhetens fasta inredning och utrustning. Det gäller även lägenhetens vatten-, värme- och elsystem.
 • Den som står för hyreskontraktet är alltid ansvarig för det som händer i och omkring lägenheten. Du måste själv teckna hemförsäkring för din lägenhet.

 

Senast Uppdaterad 2020-05-21